Мемлекеттік қызметтер

-Отбасы және балалар саласында мемлекеттік қызметтер көрсету қағидалары

-Мектепке дейінг ібілім беру саласында мемлекеттік қызметтер көрсету қағидалары

-Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақтытұратын, жетімбалаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды асырапалуға тілекбілдіргенадамдардыесепкеалуқағидалары

Мектепкедейінгітәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта жәнежалпы орта білімберудіңжалпыбілімберетіноқубағдарламаларын, техникалықжәнекәсіптік, орта білімненкейінгі, қосымшабілімберудіңбілім беру бағдарламаларынжәнеарнаулыоқубағдарламаларыніскеасыратынбілім беру ұйымдарындалауазымдардыатқаратынпедагогтердіжәнебілімжәнеғылымсаласындағыөзге де азаматтыққызметшілердіаттестаттауданөткізуқағидалары мен шарттары

 

Реестр гос услуг 2022 год каз